PLANUL DE PAZĂ

Planul de paza reprezintă documentul prin care se garantează prestarea serviciului de paza umana in conformitate cu prevederile legislației in vigoare. (Legea 333/2013, HG 301/2012). Se întocmește in baza evaluării de risc la securitate fizică efectuată de către un evaluator avizat IGPR.
Prin planul de paza se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectiva, numărul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajările, instalațiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legătura si cooperarea cu alte organe cu atribuții de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, vor fi prevăzute si regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum si documentele specifice serviciului de pază.
Planul de pază se depune la structura de poliție organizată la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliție competentă teritorial, cu cel puțin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.

În situația în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unității ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecano-fizice și a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare și intervenție, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmește plan de pază.

Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază și acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  1. planul de pază conține toate datele și informațiile prevăzute la art. 5.(3) din Legea 333/2003;
  2. beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat cu pază;
  3. există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale și în termen de valabilitate cu o societate specializată de pază și protecție ce deține licență de funcționare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăți;
  4. analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice stabilite prin HG 301/2012.